PETROKLARITEN 90
- preparat myjący (koncentrat)Wprowadzenie

Preparat myjący (koncentrat) PETROKLARITEN® 90 stosuje się do oczyszczania zabrudzonych powierzchni z trudno usuwalnych zanieczyszczeń takich jak szlamy, laki, nagary powstające w trakcie używania maszyn i urządzeń oraz zbiorników magazynowych służących do przechowywania ciężkich olejów opałowych, produktów z pirolizy i krakingu wykazujących tendencje do osadzania się asfaltenów i żywic, a także rurociągów, ładowni statków przwożących produkty naftowe, cystern kolejowych i samochodowych, wymienników ciepła w przemyśle naftowym i petrochemicznym.

Preparat stosuje się po wytworzeniu emulsji z wodą w stosunku objętościowym 9:1. Stosowanie preparatu myjącego w postaci emulsji powoduje, że emulsyjny środek myjący jest preparatem trudnopalnym. Koncentrat emulsyjnego środka myjącego zalecany jest do emulsyjnego mycia urządzeń i aparatów podczas remontów i przeglądów instalacji rafineryjnych. Skuteczność działaniua myjącego PETROKLARITENU® 90 obniża koszty remontu związane z czyszczeniem mocno zanieczyszczonych powierzchni.

Nie należy stosować koncentratu bezpośrednio, bez wytworzenia emulsji.

Preparat spełnia wymogi normy MIL-C-85704

Właściwości fizykochemiczne
Preparat myjący (koncentrat) PETROKLARITEN® 90 jest przejrzystą cieczą o barwie jasnożółtej.

Typowe właściwości:

WymaganiaMetody badań wg
1Gęstość w temperaturze 15 0C, kg/m3 850 - 950PN-EN ISO 12185
2Temperatura zapłonu, 0Cnie niższa niż 56PN-EN ISO 2719
3Lepkość kinetyczna, 20 0Cnie niższa niż 1.2PN-ISO 3016

Transport i magazynowanie
PETROKLARITEN® 90 - preparat myjący (koncentrat) jest materiałem niebezpiecznym wg RID/ADR i podlega przepisom transportowym. dotyczącym materiałów niebezpiecznych RID/ADR.

Klasyfikacja wyrobu wg przepisów RID/ADR:

numer UN 3082
klasa ADR 9
grupa pakowania III
numer rozpoznawczy zagrożenia 90

PETROKLARITEN® 90 - preparat myjący (koncentrat) należy przechowywać w zbiornikach stalowych lub ocynkowanych w temperaturze nie wyższej niż 40 0C, chroniących przed dostępem powietrza, wilgoci i zanieczyszczeń.

Zobowiązania producenta
Instytut Technologii Nafty jako producent preparatu myjącego (koncentratu) ) PETROKLARITEN® 90 zobowiązuje się do wytwarzania tego produktu po uprzednich uzgodnieniach dotyczących terminów dostaw i wymagań jakościowych odbiorcy.